I. POLÍTICA DE PRIVACITAT

 


En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i a Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals, l’informem que les dades personals proporcionades per vostè a través del lloc web
espaipsique.com (d’ara endavant el lloc web), seran tractades en els següents termes:

Responsable del tractament
Les dades personals recollides a través d’aquest lloc web seran tractades per ESTHER HUGUÉ ROMAN, amb
domicili per a l’exercici de drets a Avinguda Cubelles, 32 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona). E-mail:
hola@espaipsique.com. 

Finalitats del tractament
Mantenir-lo informat sobre els nostres productes i serveis, quan així ens ho sol·liciti a través dels
formularis del lloc web o per correu electrònic.
Donar resposta i gestionar les seves consultes, comentaris i suggeriments, si s’escau.
Gestionar la seva participació en presents i futurs processos de selecció, en cas que ens faci arribar les
seves dades (inclòs el seu currículum) amb aquesta finalitat.
Obtenir informació sobre l’ús del lloc web, analitzant el nombre de pàgines visitades, el nombre de
visites, així com l’activitat dels visitants i la seva freqüència d’ús. A aquest efecte, el RESPONSABLE
utilitza informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d’Internet que no permet la
identificació de l’interessat en cap moment.

Legitimació
Consentiment. Les dades personals obtingudes a través dels formularis del lloc web seran tractades únicament
en base al consentiment atorgat per l’interessat, a través de l’acceptació de la casella disposada per a ta fi.
Aquest consentiment pot ser retirat en qualsevol moment.
Interès legítim del responsable. La informació estadística obtinguda del lloc web serà tractada sobre la base de
l’interès legítim del responsable. Aquesta informació no permet identificar a l’usuari.

Destinataris
Les dades personals obtingudes a través del lloc web no seran comunicades a tercers, excepte obligació legal.

Conservació
Les dades personals facilitades per l’usuari per rebre comunicacions comercials, seran conservades mentre
l’interessat no sol·liciti la seva supressió o retiri el seu consentiment.
Quan l’usuari enviï les seves dades personals per participar en processos de selecció del RESPONSABLE, les
dades seran tractades per participar en els processos de selecció oberts en aquell moment., En cas que la
seva candidatura no resulti seleccionada, es conservaran les seves dades durant un període de dos anys amb
la finalitat de poder comptar amb la seva participació en futurs processos de selecció.
Quan l’usuari enviï les seves dades per contactar amb el RESPONSABLE, realitzar consultes o suggeriments,
les dades es conservaran mentre siguin necessàries per a tal fi i puguin derivar-se responsabilitats del
tractament realitzat.

Les dades estadístiques derivades de l’anàlisi del trànsit i visites al nostre lloc web seran conservades durant
un termini de tres anys.

Drets
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al
seu tractament, mitjançant escrit adreçat a Avinguda Cubelles, 32 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona). E-
mail: hola@espaipsique.com. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una
reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Política de protecció de menors
Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment
ser major de 14 anys.
Queda prohibit l’accés i l’ús del lloc web a menors de 14 anys d’edat.

El RESPONSABLE recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec a menors, que serà de la
seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun producte o servei.
També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig
a determinats continguts.

Tractament derivat de l’ús de les xarxes socials
En seguir el nostre perfil a les diferents xarxes socials que emprem l’usuari ha donat el seu consentiment per al
tractament de les seves dades personals conforme a la política de privacitat de la corresponent xarxa social.
Igualment, l’usuari consent expressament l’accés i tractament de les dades contingudes al seu perfil per part
del RESPONSABLE i que les notícies publicades sobre els productes i serveis oferts pel RESPONSABLE
apareguin al seu mur. La petició de l’usuari per connectar amb el RESPONSABLE, implica necessàriament el
seu consentiment per als tractaments assenyalats, éssent aquesta la base legal del tractament. Les dades es
conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva oposició o retiri el seu consentiment, podent-ho fer en
qualsevol moment.

Els comentaris i continguts publicats a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa
els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. El
RESPONSABLE no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a les xarxes socials que
gestiona. No obstant això, les persones, les dades de les quals es trobin publicades o incloses a comentaris,
podran sol·licitar al RESPONSABLE la cancel·lació d’aquestes.

II. AVÍS LEGAL

Identificació
En compliment amb el deure d’informació recollit en l ́article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de
la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, ESTHER HUGUÉ ROMAN (ESPAI PSIQUE (Esther
Hugué Roman)), l’informa que les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web
espaipsique.com.
Denominació: ESTHER HUGUÉ ROMAN
Domicili: Avinguda Cubelles 32 , 08800 Vilanova i la Geltrú (BARCELONA)
Telèfon: 935109072
Mail: hola@espaipsique.com
CIF: 77318538J
Dades del Col·legi professional: Esther Hugué Roman 

 

Pedagoga i Psicopedagoga Col. 1307
Psicòloga Col. 30406

Títol acadèmic professional: Llicenciatura de Pedagogia, Llicenciatura de Psicopedagogia i Llicenciatura de Psicologia. 

 

Universitat de Barcelona. 

Propietat intel·lectual i industrial
Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquest lloc web,
inclosos els formats, dissenys gràfics, texts, imatges i documents, pertanyen a ESPAI PSIQUE (Esther Hugué
Roman) o a la persona física, jurídica, organisme o entitat que n’ostenta la titularitat i estan protegits per les
Lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Tanmateix totes les marques i noms
comercials contingudes en aquest lloc web pertanyen a ESPAI PSIQUE (Esther Hugué Roman), o a la persona
física, jurídica, organisme o entitat que n’ostenti la titularitat del signe distintiu i es troben igualment protegides
per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Està expressament prohibida la
reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense comptar amb
l’autorització expressa i per escrit de ESPAI PSIQUE (Esther Hugué Roman) o del titular de les mateixes.
L’accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de
ESPAI PSIQUE (Esther Hugué Roman) o dels titulars que ostenten els drets de propietat intel·lectual o
industrial, excepte que s’estableixi el contrari de forma expressa.

Condicions d’ús
L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació sense reserves d’aquestes condicions d’ús que regulen el seu
accés i utilització amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i
serveis.
Està expressament prohibit l’ús dels continguts d’aquest lloc Web per a finalitats comercials o per a la seva
distribució, transformació o comunicació.

ESPAI PSIQUE (Esther Hugué Roman), no respondrà de les possibles conseqüències, danys o perjudicis que
se’n puguin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.
Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en la mateixa, és de
l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.
L’usuari s’obliga a no fer servir la informació publicada a aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a
no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ésser contrària al contingut
d’aquest Avís Legal.
ESPAI PSIQUE (Esther Hugué Roman) es reserva el dret a modificar el contingut de la oferta comercial dels
seus productes i serveis quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.
ESPAI PSIQUE (Esther Hugué Roman) no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errades a l’accés a
aquest lloc Web, tot i que farà tots els esforços possibles per tal d’evitar-los.

Enllaços a altres webs
Els enllaços (links) que pugui trobar en aquest lloc Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són
gestionades ni controlades per ESPAI PSIQUE (Esther Hugué Roman), per aquest motiu, no es fa responsable
dels continguts d’aquests llocs Web ni aquests estan regulats pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes
pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.
Legislació aplicable i competència jurisdiccional.

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les
presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, les parts es sotmeten al fur
corresponent als Jutjats i Tribunals de Vilanova i la Geltrú. 

 

 
 
 
 
Correo
Llamada
Asignación
Acerca de
Instagram